(+372) 5590 8822 info@lasersecret.ee

Isikuandmete töötlemise kord

Kehtib alates 22.11.2018.

ÜLDTINGIMUSED
1. ÜLDTINGIMUSTE KASUTUSALA
1.1. Üldtingimused reguleerivad Kliendi ja LASERSECRETi vastastikuseid õigusi ja kohustusi LASERSECRETi poolt Kliendile esteetiliste teenuste osutamisel.
1.2. Kui Üldtingimused on vastuolus Kliendi ja LASERSECRETi vahel sõlmitud esteetiliste teenuste osutamise tingimustega, kehtivad esteetiliste teenuste osutamise konkreetse lepingu tingimused

2. MÕISTED
2.1. Üldtingimused – käesolevas dokumendis sätestatud ja antud ajahetkel kehtivad üldtingimused.
2.2. LASERSECRET– äriühing mSecret OÜ (registreerimisnumber 14612215)
2.3. Klient – isik, kellele LASERSECRET osutab esteetilist teenust või kes on LASERSECRETile avaldanud soovi saada sellist teenust.
2.4. Teenus – LASERSECRETi pakutavad esteetilised teenused. LASERSECRETi osutatavad teenused on kirjas LASERSECRETi veebilehel https://lasersecret.ee/ teenuste loetelus. Kehtivat loetelu võidakse aeg-ajalt muuta

3. VASTUVÕTULE REGISTREERIMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE
3.1. Klient saab teenuse osutamiseks vastuvõtule registreerumise soovi avaldada järgmistel viisidel:
3.1.1. LASERSECRETi kodulehel https://lasersecret.ee/;
3.1.2. telefoni teel, helistades numbrile (+372) 5590 8822 keskuse tööaegadel;
3.1.3. e-posti aadressil info@lasersecret.ee;
3.1.4. kohapeal keskuse administraatori juures.
3.2. Klienti loetakse teenuse osutamiseks vastuvõtule registreerituks, kui LASERSECRET saadab Kliendile vastava kinnituse. Kui LASERSECRET ei ole Kliendile kinnitust saatnud, loetakse Klient teenuse osutamisele mitte registreerituks.
3.3. LASERSECRETi veebilehe kaudu või e-posti teel esitatud registreerimistaotlused kinnitab keskus e-posti teel / SMS-iga ühe tööpäeva jooksul. Kui Klient ei saa registreerimise kinnitust nimetatud aja jooksul, võib Klient Teenuse saamisele registreerumiseks LASERSECRETiga ise ühendust võtta.
3.4. Telefoni teel või kohapeal LASERSECRETi administraatori juures esitatud registreerimistaotlused kinnitab keskus üldiselt kohe ja erandjuhtudel hiljem Kliendile teada antud aja jooksul.
3.5. LASERSECRET registreerib Kliendi esimesele võimalikule vastuvõtule või Kliendi soovil sobivaimale võimalikule vastuvõtule.
3.6. Kliendi ja LASERSECRETi vaheline Teenuse osutamise Leping loetakse sõlmituks alates Kliendi registreerimisest LASERSECRETi vastuvõtule. Teenuse osutamise Leping hõlmab üldtingimusi, LASERSECRETi konfidentsiaalsuspoliitikat ning Kliendiga suuliselt või kirjalikult kokku lepitud tingimusi. Peale nende dokumentide reguleerivad Kliendi ja LASERSECRETi õigussuhet LASERSECRETi sisetingimused, millest Klienti teavitatakse (näiteks vastuvõtuaeg, sisekorraeeskirjad ja ravijärjekorrad), samuti kehtivad õigusaktid. Üldtingimused kehtivad Kliendii kohta ja Teenuse osutamiseks vastuvõtule registreerimise taotlemisel.

4. VASTUVÕTU TÜHISTAMINE KLIENDI POOLT
4.1. Kui Klient ei saa vastuvõtule tulla registreeritud ajal, teavitab ta sellest LASERSECRETi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne vastuvõtu algust ühel järgmistest viisidest:
4.1.1. telefoni teel, helistades numbrile (+372) 5590 8822 keskuse tööaegadel;
4.1.2. kohapeal keskuse administraatori juures;
4.1.3. e-posti aadressil info@lasersecret.ee.
4.2. Kui Klient teavitab LASERSECRETi vastuvõtust loobumisest punktis 4.1 toodud nõuete kohaselt, tühistab LASERSECRET Kliendi vastuvõtuaja ja broneerib Kliendile tema soovil uue vastuvõtuaja.
4.3. Kui Klient ei teavita LASERSECRETi vastuvõtust loobumisest punktis 4.1 toodud nõuete kohaselt, on LASERSECRETil õigus nõuda Kliendilt LASERSECRETi hinnakirjas nimetatud teenuse eest tasu.

5. VASTUVÕTULE TULEK
5.1. Kui Klient hilineb vastuvõtule mõjuval põhjusel kauem kui 15 minutit, on LASERSECRETil õigus keelduda Teenuse osutamisest ja pakkuda Teenuse saamiseks teist aega. Muust ajast keeldumise korral on LASERSECRETil õigus nõuda Kliendilt LASERSECRETi hinnakirjas nimetatud Teenuse eest tasu või vastavalt lühendada protseduuri aega (kui see on näidustuste järgi võimalik).
5.2. Vastuvõtule saabumisel peab Kliendil olema kaasas fotoga isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba). Dokumendi puudumisel on LASERSECRETil õigus keelduda Teenuse osutamisest ja nõuda Kliendilt LASERSECRETi hinnakirjas nimetatud Teenuse eest tasumist Teenuse osutamiseks valmistumisega seotud kulude katteks.

6. TEENUSE OSUTAMINE JA KLIENDI NING LASERSECRETI KOOSTÖÖ
6.1. Klient ja LASERSECRETi töötajad suhtlevad omavahel viisakalt ja lugupidavalt.
6.2. Teenuse osutamise Lepingu alusel kohustub LASERSECRET pakkuma Kliendile Teenust ja Klient maksma Teenuse eest üldtingimuste järgi ning teavitama keskust kõikidest talle teada olevatest Teenuse osutamiseks vajalikest asjaoludest ning osutama LASERSECRETile Teenuse osutamiseks kaasabi.
6.3. Parima tulemuse saavutamiseks teevad Klient ja LASERSECRET koostööd. Klient järgib LASERSECRETi spetsialisti soovitusi harjumuste ja elustiili muutmiseks, et säilitada Kliendi hea tervis ja parandada tema elukvaliteeti.
6.4. Üldiselt osutab LASERSECRET Teenust eesti või vene keeles ega ole kohustatud Teenust osutama mõnes muus keeles. LASERSECRET osutab Kliendiga kokku lepitud teenust muus keeles, võttes arvesse Kliendi ja vastavat Teenust osutava LASERSECRETi töötaja keeleoskust.

7. TEENUSTE OSUTAMISE ISEÄRASUSED
7.1. kohustub LASERSECRET lisaks punktides 2.4 ja 6.3 nimetatud teenustele
7.1.1. teavitama Klienti teenuse osutamisega seotud riskidest ja tagajärgedest, välja arvatud juhud, kui Klient ei soovi saada teavet ja sellega ei piirata Kliendi ja teiste isikute õigustatud huvisid;
7.1.2. saama Kliendilt enne teenuse osutamist tema teadliku nõusoleku;
7.1.3. hoidma saladuses teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmeid Kliendi isiksuse, terviseseisundi ja isikliku elu üksikasjade kohta;
7.1.4. korralikult dokumenteerima teenuse osutamise ja säilitama vastavad dokumendid.
7.2. Teenus peaks Teenuse osutamise ajal vastama vähemalt üldisele tasemele ja seda tuleks osutada hoolsusega, mida tavaliselt oodatakse teenust osutavalt isikult. Vajadusel on töötaja kohustatud kaasama teisi spetsialiste.
7.3. Nagu igal teisel teenust osutaval isikul, ei saa olla ega ole ka LASERSECRETil õigust anda lubadusi Kliendi tulemisi kohta.
7.4. LASERSECRET ja otsest teenust osutav töötaja vastutavad oma kohustuste rikkumise eest teenuse osutamisel, ning Kliendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest.
7.5. Teenuse osutamisel vastutab LASERSECRET ka teiste keskusele teenuseid osutavate juriidiliste isikute tegevuse ja teenuse osutamiseks kasutatud seadmete rikete eest.
7.6. Seaduse järgi on Klient kohustatud tõendama LASERSECRETi ja vahetult teenust osutava töötaja vastutuse aluseks oleva asjaolu, välja arvatud juhud, kui teenuse osutamine Kliendile ei ole nõuetekohaselt dokumenteeritud.
7.7. Kliendi kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on kolm aastat hetkest, mil talle sai teatavaks LASERSECRETi või töötaja poolne kohustuse rikkumine teenuse osutamisel ja kahju suurus.
7.8. Kliendil ja Kliendi nõusolekult ka tema lähedasel on õigus saada varem kindlaks määratud ajal ja kokku lepitud viisil teavet Kliendi teenuse osutamisega seotud asjaolude kohta. Kliendil on õigus tutvuda oma andmeid sisaldavate dokumentidega ja saada nende dokumentide koopiad elektrooniliselt, kui seadusest ei tulene teisiti. Kui Klient soovib saada eksemplare ka paberkandjal, võetakse nende eest tasu (alates 5. leheküljest – 1 euro 1 leht).

8. KLIENDI NÕUSOLEK TALLE TEENUSE OSUTAMISEKS
8.1. Osutab LASERSECRET teenust Kliendile ainult Kliendi kirjalikul nõusolekul.
8.2. Eeldatakse, et vastuvõtule registreerumisel nõustub Klient teadlikult teenuse saamisega.
8.3. LASERSECRET ei vastuta teenuse osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui LASERSECRETi töötaja on Klienti teavitanud võimalikest riskidest ja tagajärgedest ning Klient on andnud nõusoleku talle teenuse osutamiseks.
8.4. LASERSECRETil on õigus enne teenuse osutamist, sh. enne igat protseduuri, küsida Kliendilt nõusolekut teenuse osutamiseks kirjalikus (allkirjastatud) vormis või e-kirjas.
8.5. Kui LASERSECRETi töötaja hinnangul ei saa Klient aru teenuse olemusest ega sellega seotud riskidest, on LASERSECRETil õigus keelduda teenuse osutamisest. LASERSECRETil on õigus keelduda teenuse osutamisest ka siis, kui Klient ei anna nõusolekut LASERSECRETi töötaja nõutud vormis.
8.6. Kliendil on õigus igal ajal oma nõusolek teenuse osutamiseks tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetab LASERSECRET Kliendile teenuse osutamise ja palub Kliendil nõusoleku tagasivõtmist kinnitada kirjalikus (allkirjastatud) vormis või e-kirjas. Teenusest keeldumine nõusoleku tühistamise teel ei vabasta Klienti kohustusest maksta LASERSECRETi hinnakirja järgi juba osutatud teenuse eest tasu LASERSECRETi kulude katteks.
8.7. Kui Klient on piiratud teovõimega isik, on tema seaduslikul esindajal (alaealise lapse vanemal ja eestkostjal, kes on kohtu poolt määratud täisealisele) õigus anda Kliendi asemel teadlik nõusolek teenuse osutamiseks ja see tagasi võtta selles osas, milles Klient ei ole võimeline kaaluma iseseisvalt ja vastutustundlikult poolt- ja vastuargumente. Kui piiratud teovõimega Kliendi seadusliku esindaja otsus piirab ilmselgelt Kliendi huvisid, ei pea LASERSECRET seda järgima.

9. TEENUSE MAKSUMUS JA SELLE EEST TASUMINE
9.1. Klient tasub Teenuse eest vastuvõtule registreerimise avalduse esitamise päeval kehtiva hinnakirja järgi, mis on LASERSECRETi veebilehel https://lasersecret.ee ja millega saab tutvuda kohapeal keskuse administraatori juures.
9.2. LASERSECRETil on õigus teha teenuste hinnakirja muudatusi.
9.4. Kui Teenuse osutamise ajal tekib vajadus osutada Kliendile Teenust, millele Klient ei olnud registreeritud ja mille hind ei ole Kliendile teada, või kui Klient teavitab oma soovist talle sellist Teenust osutada, teavitab LASERSECRET Klienti vastava Teenuse hinnast ning teeb kindlaks, kas Klient soovib saada vastavat Teenust.
9.5. Klient tasub Teenuse eest täies ulatuses kohe pärast Teenuse saamist keskuse administraatorile sularahas, pangakaardi või LASERSECRETi kinkekaardiga.
9.6. Samuti on Kliendil õigus Teenuse eest tasuda järelmaksuteenuse pakkuja kaudu. Selleks on Klient kohustatud sõlmima järelmaksuteenuse pakkujaga vastava lepingu, mida LASERSECRET aktsepteerib. Lisateavet järelmaksuga maksmise kohta saab LASERSECRET veebilehelt https://lasersecret.ee/esto-jarelmaks/ .

10. VASTUVÕTU EDASILÜKKAMINE LASERSECRETi POOLT
10.1. LASERSECRETil on õigus Teenuse osutamist edasi lükata, kui:
10.1.1. LASERSECRETi hinnangul on see mõistlik, arvestades Kliendi seisukorda;
10.1.2. töökorraldusega seotud ettenägematute probleemide tõttu (näiteks spetsialisti haigus või seadme / aparaadi rike) ei ole Teenuse osutamine registreeritud ajal võimalik.
10.2. LASERSECRET teavitab Klienti vastuvõtu edasilükkamisest esimesel võimalusel ja pakub talle esimest võimalikku vastuvõtuaega.
10.3. Kliendil ei ole õigust nõuda LASERSECRETilt hüvitist võimalike kulude eest, mis on seotud vastuvõtu edasilükkamisega.

11. TEENUSE OSUTAMISEST KEELDUMINE
11.1. LASERSECRETil on õigus keelduda Teenuse osutamise Lepingu sõlmimisest või konkreetse Teenuse osutamisest juba sõlmitud Teenuse osutamise lepingu raames, kui:
11.1.1. Klient hilineb vastuvõtule punkti 5.1 järgi;
11.1.2. Klient rikub oma kohustusi, mis tulenevad suuliselt või kirjalikult kokku lepitud teenuse osutamise tingimustest, üldtingimustest või õigusaktidest;
11.1.3. Klient ei esita LASERSECRETile Teenuse osutamiseks vajalikku teavet;
11.1.4. Klient rikub LASERSECRETi abistamise kohustust Teenuse osutamisel, sealhulgas ei nõustu peamise teenuse osutamisega kaasnevate teenustega, ilma milleta pole peamise teenuse osutamine otstarbekas;
11.1.5. LASERSECRETi töötaja ei saa Kliendiga temale arusaadavas keeles suhelda ja Klient ei saa tõlki kaasata, mille tagajärjel võib osutuda teenus Kliendile sobimatuks või tema tervisele ohtlikuks
11.1.6. LASERSECRETi töötaja hinnangul on Kliendil alkoholi- või narkojoobe tunnused;
11.1.7. Klient käitub LASERSECRETi töötajaga ebaviisakalt;
11.1.8. Klient rikub LASERSECRETi ruumides korda;
11.1.9. Klient rikub teiste Klientide, LASERSECRETi töötajate või teiste LASERSECRETi ruumides viibivate isikute privaatsust, sealhulgas pildistab neid, salvestab nende vestlust või filmib neid;
11.1.10. LASERSECRETi töötaja sõnul võib Klient ohustada LASERSECRETi töötajate, teiste isikute füüsilist tervist või nende vara;
11.1.11. Klient on LASERSECRETile võlgu varem osutatud Teenuse eest;
11.1.12. Klient soovib saada teenuseid, mille osutamine Kliendile ei ole põhjendatud;
11.1.13. Klient soovib saada Teenust, mille osutamine ohustaks ta tervist rohkem kui Teenuse osutamata jätmine;
11.1.14. vastavalt tegevuslitsentsile ei ole LASERSECRETil õigust osutada Kliendile soovitud teenust kui keskuses pole ajutiselt pädevat spetsialisti konkreetse teenuse osutamiseks;
11.1.15. Klient on mitu korda (vähemalt kolm korda) loobunud registreeritud vastuvõtuajast;
11.1.16. Klient taotleb Teenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus Üldtingimustega.
11.2. Kui LASERSECRET keeldub Kliendist sõltuvatel põhjustel Teenuse osutamisest vastavalt Üldtingimustele, ei vabasta see Klienti kohustusest maksta Teenuse osutamiseks registreeritud vastuvõtuaja eest LASERSECRET i hinnakirja järgi.

12. TAGASISIDE JA KAEBUSED
12.1. Kui Kliendi ja LASERSECRETi vahel tekib seoses Teenuse osutamisega lahkarvamus, lahendatakse selline erimeelsus läbirääkimiste teel ja kolmandaid isikuid kaasamata. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seaduste alusel.
12.2. Klient saab teenuse osutamise kohta saata LASERSECRETile tagasisidet, kaebusi ja ettepanekuid:
12.2.1. telefoni teel, helistades telefoninumbril (+372) 5590 8822 keskusesse tööpäevadel;
12.2.3. e-posti aadressil info@lasersecret.ee.
12.3. LASERSECRETi esitatud kaebused registreeritakse kohe.
12.4. LASERSECRET vastab kaebusele 30 päeva jooksul pärast selle registreerimist. Vastus saadetakse Kliendile e-posti teel või Kliendi postiaadressile. LASERSECRET ei vasta anonüümsetele kaebustele või kaebustele, mis näitavad, et kaebuse esitaja ei vaja LASERSECRETi vastust.
12.5. LASERSECRETi tegevusele hinnangu saamiseks võib Klient pöörduda ka vastavate järelevalveasutuste poole, sealhulgas terviseameti (Paldiski mnt. 81, 10617 Tallinn, e-post kesk@terviseamet.ee), sotsiaalministeeriumi ja teenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole. (Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, e-post: info@sm.ee

3.1.1. – https://lasersecret.ee/
3.6 – https://lasersecret.ee/GDPR/
9.6 – https://lasersecret.ee/esto-jarelmaks/